Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o.,

74-400 Dębno, ulica Droga Zielona 1


     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie, ulica Droga Zielona 1, tel. 95 760 30 95,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pwikdebno.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 litera „a”, „b” i lit. „c” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie udostępnia, ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków aż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z wyżej wymienionej umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków, ich niepodanie może skutkować niezawarciem wyżej wspomnianej umowy,

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 18-04-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko