Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

 

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  •  wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń ,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych
  • oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek..

 

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy , wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 19-08-2003
Wprowadził(a): Halina Łojko