Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o postępowaniu bezprzetargowym w formie konkursu ofert

na sprzedaż nieruchomości

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. ,  ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym  o powierzchni użytkowej 174,52 m2 położonej w m. Oborzany gm. Dębno w granicach działek nr 303/5 i 546/2 obręb 0010 Oborzany gm. Dębno, o łącznej powierzchni 0, 4200 ha. 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1M/00042709/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany, zatwierdzonym uchwałą Nr LIV/365/2018 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 maja 2018r. obszar ten oznaczony jest symbolem „N” i zapisem „teren infrastruktury technicznej”. Powierzchnię działki nr 303/5 (0,29 ha) stanowią użytki gruntowe sklasyfikowane jako „Ba”, a działki 546/2 (0,13 ha) użytki gruntowe sklasyfikowane jako „B-RV”.

Nieruchomość o kształcie regularnym, położona na skraju wsi, w jej południowej części. Dojazd do nieruchomości drogą gminną, o nawierzchni gruntowej.  W sąsiedztwie przystanek autobusowy, obiekty handlowe branży spożywczej                    oraz usługowej. Nieruchomość wyposażona w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektroenergetyczną. Z uwagi na lokalizację nieruchomość korzystna jest do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieruchomość  nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena minimalna 202 620 zł.

Oferty można składać osobiście lub listownie do dnia   30.09.2020 r. do godziny 1200 na adres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, pok. 116, w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się ze złożoną ofertą przed jej otwarciem, z dopiskiem „Oferta Oborzany, działki nr 303/5          i 546/2  –nie otwierać do 30.09.2020 r. do godz. 1300”.  Za termin złożenia Oferty uważa się termin wpływu Oferty, na adres spółki.  Otwarcie ofert jest niejawne  i nastąpi w dniu  30.09.2020 r.  o godz. 1300 .

1. Oferta powinna zawierać

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, PESEL/NIP,

b .datę i miejsce sporządzenia oferty,

c. oferowaną cenę w złotych równą co najmniej cenie minimalnej,

d. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem postępowania bezprzetargowego,

e. termin związania Ofertą –do czasu zawarcia umowy sprzedaży,

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

2. Do wyboru oferty wystarczy jedna ważnie złożona oferta.

3. W przypadku ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, kontynuacja postępowania nastąpi w formie licytacji. Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o miejscu i terminie licytacji.

Cena wywoławcza zbycia nieruchomości  podczas licytacji jest równa najwyższym ofertom złożonym   w postępowaniu ofertowym. Minimalne postąpienie jest podawane przez Licytatora  i nie może być niższe niż jeden procent wartości ceny wywoławczej w tej licytacji.

4.Sprzedawca zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania.

5. Nabywca nieruchomości jest obowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na  1 dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Cenę uważa się za zapłaconą z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedawcę.

6. Poza ceną nabycia wygrywający postępowanie ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, kosztów sądowych, koszty skarbowe.

7. Po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nieruchomość zostanie wydana Nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony

8.Bliższe informacje o przedmiocie postępowania bezprzetargowego można uzyskać na stronie  www.pwikdebno.pl             oraz  pod numerem telefonu 957603095.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków sprzedaży oraz odstąpienia                           od postępowania bezprzetargowego w każdym czasie bez podania przyczyn. 

 

Dębno, dnia 20.08.2020 r.

Załącznik
operat_szacunkowy_nieruchomosci.pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 20-08-2020
Wprowadził(a): Halina Łojko