Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Nabór na stanowisko: Monter, konserwator sieci kanalizacyjnej - kierowca.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie, ulica Droga Zielona 1, zatrudni pracownika na stanowisko: Monter, konserwator sieci kanalizacyjnej - kierowca.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • staż pracy nie mniejszy niż 2 lata,
 • prawo jazdy na samochody ciężarowe,
 • karta kierowcy,
 • aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

 • uprawnienia do obsługi koparko- ładowarki,
 • uprawnień spawacza.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa oraz eksploatacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • sprawne oraz terminowe usuwanie uszkodzeń, jak również awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych, usuwanie niedrożności eksploatowanej infrastruktury kanalizacyjnej Spółki,
 • czyszczenie kanałów, przyłączy kanalizacyjnych,
 • prace eksploatacyjne i konserwacyjne wewnątrz kanałów,
 • oznaczanie i zabezpieczanie miejsc awarii.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę na pełny etat,
 • pracę w doświadczonym zespole.

 

Przy zgłoszeniu wymagane są:

 • życiorys - curriculum vitae,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys - curriculum vitae oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Dębnie, ulica Droga Zielona 1,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnej rekrutacji jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji,

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.

 

Kandydatury należy zgłaszać na piśmie do 24 sierpnia 2018 roku do godz. 1200 na adres Spółki ul. Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, pokój 113.

 

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w dniu 29 sierpnia 2018 roku
po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.

Załącznik
Kwestionariusz.doc
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 03-08-2018
Wprowadził(a): Halina Łojko