Biuletyn Informacji Publicznej PWIK Spółka z o.o w Dębnie - www.pwikdebno.pl

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dębnie

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o.o. Dębnie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  z siedzibą w Dębnie ogłasza Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 

 1. Informacje ogólne. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą, w Dębnie,  ul. Droga Zielona 1 jest spółką komunalną, w której całość udziałów posiada  Gmina Dębno. Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.). Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1/posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2/posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

3/legitymuje się co najmniej 5-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczeniem usług na podstawie innej umowy lub wykonywaniem działalności gospodarczej na własny rachunek,

4/legitymuje się co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5/spełnia inne niż wymienione w lit 1-4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podlega określonym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych lub ustawowym bądź umownym zakazom konkurencji,

6/posiada znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

7/posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8/posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:

 •  doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstwa o profilu spółki,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 1. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia, powinien mieć wiedzę w zakresie zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wybranych zagadnień ustawy Prawo Wodne oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  • CV,
  • kwestionariusz osobowy (wzór załącznik nr 1)
  • list motywacyjny zawierający propozycje rozwoju Spółki
  • oświadczenia:
   1. o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki
   2. o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
   3. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   5. że nie toczą się przeciwko kandydatowi żadne postępowania karne,
   6. że stan zdrowia kandydata pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
   7. o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
   8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2018. poz. 1000 z p.zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
   9. o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu na Prezesa Zarządu,
   10. o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
   11. że nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   12. że nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   13. że nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   14. że nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   15. że jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2,
  • odpis dokumentów lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia doświadczenie zawodowe ,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia).
  • kserokopię aktualnego prawo jazdy kat. B,
  • oświadczenie o umiejętności obsługi komputera,
  • inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
 1. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 1. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w siedzibie PWiK Spółki z o.o. W Dębie, ul. Droga Zielona 1 i zapoznawać się z materiałami, które obejmują:
 • umowę Spółki,
 • aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
 • sprawozdanie finansowe Spółki,
 • ostatnie sprawozdanie Zarządu,
 • oraz zagadnienia techniczne Spółki.
 1. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie, stronie internetowej Spółki  oraz  w siedzibie Spółki.
 1. Zgłoszenia konkursowe można składać w siedzibie Spółki na adres: Droga Zielona 1, 74-400 Dębno, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK sp. z o.o. w Dębnie – nie otwierać”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2019 r. do godz. 14:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Spółki, ul. Zielona 1, 74-400 Dębno. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 16:00.
 1. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.
 1. Komisja zbiera się w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Dębnie, na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie zakreślonego do składania ofert.
 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani
  o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Informacja będzie zawierała termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
  • znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
  • znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
  • doświadczenie zawodowe w szczególności na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych w sferze gospodarki wodno-ściekowej, niezbędne do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 1. Komisja może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.
 1. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania
Załącznik
Rozstrzygniecie_konkursu_na_stanowisko_Prezesa_Zarzadu_Przedsiebiorstwa_Wodociagow_i_Kanalizacji_Sp._z_o._o._w_Debnie.pdf
Komunikat_nr_2_Komisji_Kwalifikacyjnej.pdf
Komunikat_Komisji_Kwalifikacyjnej.pdf
Regulamin_okreslajacy_zasady_wyboru_i_trybu_przeprowadzenia_postepowania_w_celu_wylonienia_kandydata_na_Prezesa_Zarzadu_PWIK_sp_z _o_o_w_Debnie.pdf
Ogloszenie_konkurs_na_stanowisko_Prezesa_Zarzadu_PWiK_sp_z_o_o_w_Debnie.pdf
Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_konkursie.pdf
Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_konkursie.pdf
Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wprowadzenia: 10-12-2019
Wprowadził(a): Halina Łojko